مرا از آنچه دوستش نداری دور کن...

خانه‌ی کاهگلی. ته کوچه بن بست. و من با توپ قرمز پلاستیکی دو تیکه، سر ظهر. وقتی آفتاب تابستان مستقیم می‌تابید و کبابم می‌کرد. من بودم و دیوار کاهگلی خانه‌ی تو. آنقدری فاصله می‌گرفتم از دیوار که وقتی توپ را می‌کوبم به آن، برگردد، صاف بخورد تخت سینه‌ام. و پا سفت می‌کردم. مبادا شتاب توپ قدمم را عقب بکشد.

و آنقدر این کار را می‌کردم تا از سرخی بگذرد و کبود شود جای توپ. در عالم کودکی خیال می‌کردم آخرین حدّ فاصله‌ی من با تو، همین دیوار است. همین دیوار کاهگلی که می‌دانستم شاهد لحظه لحظه‌ی حضور توست. آفتاب که سر کج می‌کرد، شادمان برمی‌گشتم، در این خیال که «امروز هم دیوار خانه‌ی لیلی جوابم را داد...»

حالا من قد کشیده‌ام یا دیوار خانه‌ی تو کوتاه شده، نمی‌دانم. اما هر چه هست، توپ قرمز پلاستیکی من مدت‌هاست که  برنگشته است. دیگر سینه‌ام  سرخ هم نیست.  سر گذاشته‌ام بر دیوار کاهگلی خانه‌ات، به التماس اینکه توپ مرا برگردانی. شاید شادمانیِ کودکی‌ام برگردد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید