مرا برانگیز...

هر شب شماره می‌کنم بدی‌هایی که همه‌ی خلق ممکن است مرتکب شوند. شماره می‌کنم  و همه را به گردن می‌گیرم. دلم را سفره‌ی چشم‌هایت کرده‌ام، چرا که استغاثه  به  نام  تو،   بزرگترین  دارایی من  است.

و برای زندگی، «خودم» را غرامت می دهم، خودی که به نگاه تو زندگی گرفته و بالیده است؛ چرا که خوب می‌دانم در این دل، یا جای «من» است یا جای «تو»....

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهری

[گل][قلب]