مگر علم مطلق از آن خدا نيست ؟ خوب علم هم مراتب دارد . مگر نه اين كه آدم ها براي خوب زندگي كردن به همه مراتب علم نيازمندند . مگر سليمان نبي حتا ديوان را براي عمران و آباداني به كار نگرفت ؟ خيلي وقتها غمش مي گرفت از اين كه فكر كند وقتي امام زمانش مي آيد براي كارهايش ، مثل عمران ، امور اقتصادي و به قول خودمان علوم نازله ! از بيگانه كمك بگيرد . دلش مي خواست آنقدر آدمهايي كه اين همه ادعا مي كنند مي خواهند در زمان امام زمان رجعت كنند يك كم فكر مي كردند كه با آمدنشان چه دردي را مي توانند دوا كنند . آيا خودش به اندازه ديوان و جنيان سليمان نبي كاري از دستش بر مي آيد ؟ خوب مي فهميد غربت يعني چه .

/ 0 نظر / 3 بازدید