بچه بوديم و از اولين شعرهايی که ياد گرفتيم و با چه شوری می‌خوانديم اين بود: «نا برده رنج گنج ميسر نمی شود.»
بزرگتر شديم و مشاعره يکی از سرگرميهامان بود. اولين نون که بهمان می‌افتاد (زير نگاه مشکوک ديگران که يعنی ای ناقلا! الان می‌خونيش...) می‌خوانديم: «نابرده رنج گنج ميسر نمی‌شود.»
بزرگتر شديم و جک و شوخی چاشنی جمعمان بود: «نا برده رنج گنج پنج شش...»

اما آنهايی که سالها تجربه کرده اند و موی سپيدی دارند و نگاهشان پر از حرف است، می‌گويند: تا به سن و سال ما نرسيد نمی‌فهميد :«نابرده رنج گنج ميسر نمی‌شود.»

 

/ 0 نظر / 4 بازدید