نيروي جاذبه با جرم رابطه مستقيم دارد. هرچه جرم چیزی بيشتر باشد، نيروي جاذبه اش بيشتر است. سريعتر چيزهايي را كه به ميدان جاذبه اش نزديك مي شود ميگيرد در خودش. مال خودش مي كند.
نسبت سعه آدمها و معرفتشان هم اينطوري است.

/ 1 نظر / 2 بازدید