/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

سلام عليکم ... قصه ی معصوميت گم شده ی ماست در پس يک نگاه ساده که زيبايی برايش حسابی ندارد ... دعايمان کنيد که فرشته ی معصوم کودکيمان از خواب ديرينش برخيزد ...ياحق!