کسی از مشتاقان امام زمان به امام جرعه‌ای آب نوشيد. او را نشناخته بود. گفت: برای ظهور امام دعا کنيد. امام فرمود: «اگر امت به اندازه نوشيدن اين جرعه آب مشتاق امامشان بودند، ظهور می‌کرد.»

اين همه دوره های قران برای ظهور! همه می‌خواهند او بيايد و مشکلات را حل کند! همه چيز روبه راه شود. اين خودخواهی نيست؟

آب کم جو تشنگی آور به دست.

/ 0 نظر / 3 بازدید