ای بانو

خدا ماه را برای تو آفريد

که چون سر به آسمان کنی

ظلمت نباشد

و چشمهايت ماه زايند

برای ظلمت ديگران

و مرا برای تو خلق کرد

که زمان بی طاقتی

سنگت باشم

پس راحت بگو

که گفتنت پليديم بزدايد

و تو را برای همه آفريد

که حجت باشی

که خداوند زاينده مهر است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید