يك چيز خوشگل ياد گرفتم . اين حديث كه ورد زبانمان است را يكبار با دقت بخوان : « دنبال علم برويد حتا اگر در چين باشد .»
تا به حال شنيده اي در چين علم الهي بياموزند . اين حديث خودش صحه اي است بر اين كه هر نوع علمي ارزش آموختن را دارد حتا اگر مجبور باشي به خاطرش به آن سر دنيا سفر كني .

/ 0 نظر / 4 بازدید