برای ششمين سالگرد منوچهر مدق عزيز

قلبش مثل خرمالوست. باور کن. يک پوست گس دارد که گاه و بيگاه از زبانش تراوش می کند و درونی نرم و دلچسب. چشمهايش وقتی سرحالند، تخس و شيطان است اما امروز کدر بودند، سرخ و اشک آلود. دل مهربانش تنگ بود و زبانش ميل حرف زدن نداشت. بانوی من سر مزار تو نشسته بود و می‌گريست و در دل با تو راز می‌گفت. گلهای نرگسی که برايت اورده بودند، شاداب و تازه بودند و خوش بو.

گاهی دلم برای خوبيها که تنگ می‌شود، دلم برای تو و امثال تو که تنگ می‌شود، برای بانو که تنگ می‌شود، می‌مانم که بايد چه بگويم. فرشته می‌گويد: شکر.
من هم شکر می‌کنم که شما خوبها بوديد و تا هميشه در دل ما می‌مانيد. ما خوشبختيم که خوبی و خوب زياد ديده ايم و شنيده ايم و در کنارشان زندگی می کنيم.

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
زهرا

هميشه شهيد مدق بارم يه علامت سوال بود٬ امشب هم که فرشته خانم رو تو تلويزين ديدم راستش اول ياد تو افتادم٬ بچه ها می کفتن که خيلی شهيد مدق در دسترسه و از تو مثال می آوردن٬ اما من نتونستم هيچ ارتباطی بر قرار کنم٬ فرشته جون گقت خودم باهاش حرف بزنم اما نشد٬ يه سلام برسون٬ بگو اينجا يکی منتطره

هدی

دلم حسابی براش تنگ شده بود وقتی رفتيم پيشش آروم تر شدم البته وجود تو و دوستان ديگه دلگرمی خيلی بينظيری بود

راحله

خيف کلمه و کتمنت و .... همون روايت چشمها کافيست!

حيف و کامنت ...

دلم برای چشمهای روايت گر تنگه