پيازهای نرگس رو که کاشتم، بهم گفتن «چه موقع کاشتن پيازه؟ دونه و پياز گياه رو بهار ميکارن.» گفتم «يه ذره صبر کنين تا ببينين.» با تعجب نگاهم کردن. هر شب بايد آبشون بدم و مواظبشون باشم. حالا برگهاش شده پونزده بيست سانت. خيلی خوشگل شده. منتظر گلش هستم. بايد تا ماه ديگه گل بده.

دونه‌های محبت توی دل آدمها هم اينطوريه. کاشته می‌شن؛ نه خيلی سخت. اما مواظبت می‌خواد. يه سهل انگاری کوچولو می‌تونه دونه‌ها رو نفله کنه. کاشتنش زمان خاص می‌خواد، نه خيلی زود نه خيلی دير. آخرش هم اينکه اگه دونه بگنده و خوب رشد نکنه، اين دله که خراب می‌شه. اما اگه بار بده، بزرگترين هديه نصيب صاحبش شده.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
زهرا شعبانی

تو همیشه گل می کاری من هم می خوام یاد بگیرم