چشمهاش زودتر از لبهاش مي خنديد . به خاطر همين دوستش داشت . فکر می کرد آدمهايی که اين طوری اند ، روحشان زودتر می خندد و اين خنده در چشمهاشان ظهور می کند ، بعد در لبهاشان.

/ 0 نظر / 3 بازدید