يه جايی می‌خواستيم که دريا داشته باشد، کوه هم و يا  دريا. خواهرم عکاسی می‌خواند. پروژه‌اش اين چيزهاست. می‌خواستيم برود و چند روزی بماند. به هرکس که فکر می‌کرديم ويلايی، آلونکی، چيزی دارد رو انداختيم. اما هرکس بهانه آورد. چه عجيب بود.

يادم افتاد سه سال پيش رفته بوديم علم ده. جايی که خانه‌ای برايمان گرفته بودند طبيعت بکر و زيبايی داشت. جان می‌داد برای عکاسی. زنگ زدم به دفتر روابط عمومی و شماره تلفن آنجا را گرفتم. برای اين کار با يکی از همکارانم هم مشورت کردم. گفت: «اين کار را بکنيد اگه نشد به من بگين. يه چيزی توی ذهنمه که بهتون بگم!» زنگ زدم و کسی جواب نمی‌داد. به او گفتم. گفت: «خوب برويد خانه ما. شمال يه اتاق کوچولو داريم. کنار دريا و نزديک به جنگلهای اسالم.»

از آن روز دارم فکر می‌کنم به اشکال کار خودم. تا نيازت به بنده است،‌ کاری پيش نميرود. تا فراموش می‌کنی و دنبال راه ديگری، خودش می‌آيد. باز هم خدا می‌خواست بگويد: کجايی دختر!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید