زندگی...

گاهی هست که سخت می گذرد و گاهی انگار همه دنیا بر وفق مراد توست... نه سختی آن و نه خوشی آن، هیچکدام قابل اعتماد نیست، که هر دو زود گذرند و دلیلی برای آزمون الهی در گذر از جاده های زندگی. اینکه می گوید مومنین در هر حالت توکل بر خدا می کنند و عمل صالح انجام می دهند و سعی می کنند رضایت او را جلب نمایند شاید همان خوف و رجایی است که باید در دل داشت. اینکه لحظه بعد را نمی دانیم و سخت تر آنکه نمی دانیم عملمان چقدر درست است. چون با همین ابزارهای دنیوی و انسانی و به اندازه علمی که حتما کامل نیست تصمیم می گیریم و عمل می کنیم. و کاش رسول باطنی با رسول ظاهری همراه باشد که در اینصورت زهی سعادت...

زندگی فراز و نشیب زیاد دارد. خوشی آن در بطن ناخوشی است و ناخوشیهایش چه بسا خبر از خوشیهایی دارد که ما نمی دانیم و درکش مال زمانی دیگر است. اما توکل برخداوند در همه حال می تواند کمی از این نگرانیها بکاهد. 

/ 0 نظر / 39 بازدید