قهوه تلخ

وقتی نمی فهمی یا نمی توانی قاطی چیزهایی شوی که ارزش تلقی می شوند و اینگونه نیستند، روزگارت تلخ می شود. چیزی مثل زقوم احتمالا.... 

شاید باید محکم بایستی و مذاقت را وعده شیرینی دهی؛ مانند وقتی که می دانی کیک شکلاتی روی قهوه تلخ تعارفت خواهند کرد....

آدمیزاده را پوستی کلفت و قلبی شیشه ای داد. اغلب پوستش را می بینند و نه شیشه دلش را.

/ 3 نظر / 3 بازدید
ادیب

این نوشته رو خوب فهمیدم

عشق هاي خنده دار

تعارفت خواهند کرد....

م.ک

وقتی آن چیزی را که باید داشته باشی در زندگی ات غایب است،مدام بهانه میگیری،مدام خودت را به در و دیوار می کوبی،اما اینها همه بهانه است... دلم "خدا" میخواهد... (مطلب خوبی بود)