من زندگي را بيش از آن دوست دارم كه با طبيعت راضي و قانع شوم .

نقطه مقابل يك ايده آليست غالبا انساني است بي عشق .

در حالي كه تنهايي را پذيرفته بود ، دانستن اين كه من بعد خداوندگار همه روزهاي آينده خويش است او را با دلتنگي و حزني انباشت كه به هر بزرگي و عظمتي پيوسته است .

خوشي اين واقعيت بود كه او وجود داشته و زنده بوده است .

اكنون در مي يافت ترسيدن وهراس داشتن از اين مرگ كه با وحشتي حيواني ، خيره خيره به او نگاه مي كرد به معناي در هراس بودن از زندگاني است . و همه آناني كه مي ترسيدند ... به اندازه كافي نزيسته بودند .

از كتاب «مرگ خوش» آلبر كامو

/ 0 نظر / 3 بازدید