همه روزهاي زندگيش را به خاطر داشت. فكر مي كردم چه طور مي شود يك آدم كه به ظاهر اينقدر هم سختي كشيده اينقدر خوب و دقيق همه چيز را به ياد دارد. ديدم كه زندگي كرده و حرمت زندگيش را نگه داشته.

/ 0 نظر / 3 بازدید