قصه پدر

روزگاری برای پدر پوشاندن عیب مهم بود، حیا داشت، پنهان می‌کرد.

روزگاری پدر عاشق شد و پای عشقش ماند حتا به ازای رانده شدنش از بهشت. اما هیچ وقت نگفت تو نگذاشتی بمانم.

روزگاری پدر وقتی اشتباه کرد، توبه کرد، از او خواست ببخشدش، زاری کرد و از اینکه خواری گریبانش را بگیرد، گریخت. تنها نگریخت، گفت ربنا ظلمنا. همراهش را هم برد به جای امن، به ایمان.

روزگاری پدر آنقدر بر عشق پسر گریست که نابینا شد. روزگاری پدر می‌دانست باید بر کدام پسر بگرید و دست کدام را رها کند که برود زیر آب.

 

روزگاری پدر ....

انگار پدر، مقطوع النسل شده. 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمد

سلام عليکم ... می گفتند هابیل که مرد باقی همه از نسل قابیل بودند نسلی که قتل و حسادت رابه ارث برد اما دروغ است چونکه ... روزگاری پدر سرش بر نيزه رفت اما عزتش را از کف نداد ... روزگاری پدر جگرش به زهر خویشانش تکه تکه شد اما نگفت که تو مرا کشتی ... روزگاری پدر دشنام شنید اما بخشید و بخشندگی کرد ... . . . روزگاری پدر گلوله نفرت دشمن را به جان خريد اما يک وجب از آبرویش از خاک ميهن را نداد ... روزگاری هم خواهد آمد که پدر از سفر درازش باز خواهد گشت و پايان خواهد داد به حکايت ظلم زمانه ... نه ... نه پدر هنوز مقطوع النسل نشده ... او می آيد ... دعا کنيد زودتر ...ياحق!

محمد

منظور از (تو) همانی بود که شما در متن ايتاليک کرده ايد ... در پناه او باشيد ... ياحق!