استقلال رأی

نشست بود. قرار بود برای چیزی که تصمیم گرفته ایم و رأی داده شده نظراتمان را بگوییم. یکی از ما سه نفر شروع کرد به گفتن از چیزی غیر از آنکه تصمیم گرفته بودیم و نارضایتی از او نبود. با تعجب گفتم: ما که هم نظر بودیم! گفت نظر شخصی را می گویم. گفتم در جلسه بررسی باید نظر می دادید که بررسی شود. محل نگذاشت و گفت.

مدام فکر می کنم تعهد یعنی چه؟ مشورت چه معنایی دارد؟ چرا صراحت در ما گم شده؟ آیا اخلاق حرفه ای را نباید آموخت؟ ما را چه می شود؟

/ 0 نظر / 94 بازدید