دلم لک زده برای آنکه تو بگویی خوبی و دردی نیست. بگویی دکتر گفته دیگر نیازی به آمدنت نیست. به اینکه بگویی سر دردی در کار نیست و شب خوب خوابیده‌ای.

دلم لک زده برای خنده بی دغدغه تو. به آن چشمهای بی هراس از نگاه دیگران.

نمی دانم چرا این لک اما فقط بزرگ و بزرگتر می شود بی هیچ پاسخی به حسرتهای شکوفه کرده. بهانه هایم را برای دیدنت گاهی پنهان می کنم.

خدا را چه دیدی؟ شاید دلش بسوزد به حالم. شاید رحم کند به حسرتهایی نیامده ام. شاید دعایم را بشنود. شاید .... شاید روزی بدون درد برسد. شاید آن روز صبحی باشد نزدیک.

هرچند وافعیت، میوه تلخ دنیا بوده و هست، دوست دارم ندیده بگیرمش. پس خدا امید را برای چه آفرید؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید