یکی بر نادانی آدمها می گرید، دیگری آدمها را نادان می خواهد. در این وانفسای فرصت طلبی، هرچه نادانی افزونتر، سهم تو از سودجویی بیشتر. اما یادت باشد، امروز فقط یک فرصت است، مثل امروزهای دیروز. پیش رو راه دراز است، بی انتها.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید