وقتی نیست ...


 

1

پیرزن از پله اتوبوس یاعلی گو بالا می آید. نفس نفس می زند. به خانمی که روی صندلی اول نشسته می گوید «دخترم پاشو بشین صندلی عقبی من بشینم اینجا.» خانم بدون دلخوری بلند می شود و با احترام دست او را میگیرد و می نشاندش. خودش هم می نشیند روی صندلی عقبی.

چقدر پیری پدیده غم انگیزی است. حتا آدم طاقت ندارد یکی دو قدم اضافه بردارد.

2

پیرزن شروع می کند به تعریف کردن اشتباهش. ماشینی را اشتباهی سوار شده و جای دیگری رفته بود. حالا توی این ظلٌ آفتاب مجبور بود دوباره مسیر عوض کند. چندباری قصه اشتباهش را تعریف کرد. وسطش هم دعا می کرد به جان مادر خانمی که جایش را به او داد. کم کم چهره خانمها درهم فرو می رفت. کسی حوصله حرفهایش را نداشت.

چقدر پیری پدیده تلخی است. اغلب پر حرف می شوند. شاید روندی طبیعی باشد. شاید هم به خاطر تنهایی مفرط باشد. آدم حرف میزند و کسی حوصله شنیدن ندارد. چقدر غم انگیز است.

3

پیرزن می گوید: بلیط‌ها را بدهید. هرکس کارت دارد که هیچ. بقیه بدهند که آقای راننده آمد، زود راه بیفتد. گوشه لب خانمها لبخندی می نشیند. بعضی به هم نگاه می کنند و نیشخندی می زنند. احساس می کنم همه به این فکر می کنند که او می خواهد جلب توجه کند و این کارش هم ادامه همان شلوغ بازیهایش است. راننده که می آید، بلیطها را با احتیاط به او می دهد! انگار چند باری روی دست خورده باشد، راننده را برانداز می کند. چند نفر بهش می گویند: خب بده به آقای راننده دیگه. و نچ نچ می کنند. راننده نیشخندی می زند. بلیطها را از او می گیرد و راه می افتد.

دلم می گیرد. پیری عجب اتفاق طبیعی دردناکی است.

4

هر خانمی سوار می شود، پیرزن به او نهیب می زند، برو عقب ماشین بایست. جلوی باد مرا نگیر.

خانمها با شک و ابهام نگاهش می کنند. «باد من» گفتنش همه را به موضع گیری وا می دارد. اما هرکس که به صورت پر چیم و چروک او نگاه تندی می اندازد، از بحث کردن منصرف می شود.

غر زدنهای پیرزن و قصه اشتباهش تمامی ندارد. زنی که کنار صندلی ما، پشت سر او ایستاده، جوری که پیرزن بشنود می گوید «کی این پیر پیاده می شود؟ حوصله ام را سر برد.»

مطمئنم که شنید. اما به روی خودش نیاورد. سکوت کردو حتما در دلش به این زن حق نمی دهد. احتمالا موهای سفید و چروکهای دست و صورتش بیشتر به چشمش می آید و او را در دل دشنام می دهد.

فکر می کنم پیری عجب امتحان سختی است. شاید از سخت ترین بلاهای ناگزیری است که به سر آدم می آید. این فکر افسرده ام می کند.

5

یاد بعضی پیرترها می افتم که این مرحله از زندگیشان چقدر پربار و دوست داشتنی بوده است. خوب که کنکاش می کنم، می بینم پیرهایی که از جوانی خودشان را به دست روزگار رها نکرده اند، علم آموخته اند، خودسازی داشته اند، سعی کرده اند صلب نباشند و هر لحظه به نظر دیگران هم اعتنا کرده اند و راه درست را انتخاب کرده اند، عاقل بوده اند و ستون شده اند، پیریشان برکت بزرگی بوده برای خودشان و اطرافیانشان.

انگار همه چیز به اراده آدمها برمی گردد. بی خود نیست که می گویند در بهشت بالاترین جایگاه مال کسانی است که اراده قوی داشته اند. به قولی «پیری کمال جوانی است.»

به قول استاد، پیری می تواند و می تواند فرصتی باشد برای به فعلیت رسیدن فطرت آدمی، برای رشد. اگر اینطوری فکر کنیم، هیچ وقت زمانی برای خسته شدن پیدا می کنیم؟

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0