وقتی نیست ...


 

 

استاد پير است، پير نوشتن. سيگار پشت سيگار روشن مي‌كند. عصبي است. چاي پر رنگش را يك قلپ مي‌خورد و باز از نامراديها مي‌گويد. قرارداد كتاب جديدش پر از دغلكاري بوده و حالا دبه كرده‌اند و در اين معضل بي‌پولي و مشكلات زندگي، دست خالي مانده. مي‌گوييم بي‌خيال باشد و خودمان خوب مي‌دانيم چه حرف نامربوطي! مي‌خندد و از قصه‌هايش در راهروهاي دادگاه و مشكل جديدش در دارايي تعريف مي‌كند.

تعريف مي‌كند كه وقتي عيال خدا بيامرز بود، نمي‌گذاشت آب توي دلش تكان بخورد: «مي‌دانست دست و پا چلفتي‌ام و كاري ازم نمياد جز همين قلم زدن. حتا تعميرات خانه را خودش راست و ريس مي‌كرد. خدا بيامرزدش.»

مي‌گوييم چه خبر از كارهاي جديد؟ دو دفترچه مي‌گذارد جلويمان. دو كار يكي درباره نجم الدين، استاد عطار، و يكي زندگينامه فردوسي براي نوجوانان و جوانترها نوشته. كارهاي پرمايه‌اي است. ولي مي‌ترسد به هر ناشري بسپرد. مي‌گوييم بدهد به ما، همه كارش با ما. «قبول؟» باز مي خندد. صداي خنده‌اش هم خش دارد از بس سيگار كشيدنش چند برابر شده!

انگار انرژي گرفته. به تكاپو افتاده. براي چندمين بار بلند مي‌شود. دنبال چيزي براي پذيرايي مي‌گردد و پيدا نمي‌كند. مي‌خندد و باز مي‌نشيند كه از خاطره‌هايش بگويد. اينها شيرين‌ترند براي ما، خودش هم مي‌داند. 

با ما مي‌آيد تا سوار ماشين شويم. مدتي است انگار از خانه هم بيرون نيامده. خودش را حبس كرده كنج اين خانه كه از اين قيل و قالها در امان باشد. مي‌ماند تا كاملا دور مي‌شويم. استاد ايوبی پيرمرد نازنيني است كه روز به روز عزلت نشين تر مي‌شود!

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0