وقتی نیست ...


 

چه روزهایی که باهم نگذرانده ایم! از اول دبیرستان باهم دوست بودیم. اما سال آخر به هم نزدیک شدیم. راه مدرسه تا خانه شما که بیست دقیقه طول می کشید، پیاده می آمدیم و باهم حرف می زدیم و روی جواب یک سئوال بحث می کردیم. سئوالمان یادت هست؟ «توی این دنیا چی مهمه؟» خنده دار است؟ برای ما هیچ وقت خنده دار نبود. خیلی اساسی بود! هیچ وقت خسته نمی شدیم. چه چیزها که کشف نمی کردیم. کوچک، اما عزیز بودند. گاهی از شعرهایت می خواندی. لطیف بودند. بچه بودیم؟ به قول بزرگترها که گاهی به حرفهامان گوش می دادند، این چیزها برایمان نان و آب نداشت. اما چقدر برایمان مهم بودند و دوست داشتنی و هیچ وقت خسته مان نمی کردند. حتا بن بست ها نگهمان نمی داشت. می گشتیم تا پیدا کنیم و فردا با ذوق و شوق برای هم بگوییم.

چند سال گذشته؟ اين روزها خسته ای. شادابی گذشته در تو نیست. به این چیزها فکر نمی کنی. نه اینکه اهلش نباشی. زندگی تو را با خودش برده به جایی که نمی شناسمش. خودت هم دوستش نداری. زندگی تو را برده به جایی که از این شیرینی ها ندارد و حالا خستگي، تو را یاد کودکیها انداخته. کودک بودیم که این فکرها را می کردیم. همه اینطور می گویند. انگار بزرگ شدن یعنی تلخی و دنیا و دغدغه هایی که ما نمی فهمیم. نمی دانم. تو هم نمی دانی.

خسته ای و به دنبال خلوتهای کودکیمان می گردی. به دنبال همان لحظات پر شعر و آرامشهای تمام نشدنی. خوب است که خستگیهامان را هنوز می فهمیم. خوب است که هنوز حافظه مان کودکی را به یاد دارد. خوب است که روزهای خوش کم نداشته ایم. آنقدر بوده اند که بتوانند امیدوارمان کنند. خستگی به نوشیدن آبی تمام می شود، به شرط آنکه آنقدر کهنه نشده باشند که رسوبشان ته دل به هیچ تیغی پاک نشوند.

 

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0