وقتی نیست ...


 

استاد هر از گاهی یادمان می اندازد: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم را زیاد بگویید. انبیاء زیاد می گفته اند. پس در آن رازی است.»

......

«او یک فرشته بود» واقعا سریال وحشتناکی است. تازه از سه قسمت گذشته می بینمش. دلم نمی خواهد ببینم اما نمی توانم. چرا؟ نمی دانم. شاید یک دلیلش این است که دوست دارم بدانم کارگردانی که به این وسعت و سرعت آدمی را به چاه ویل می برد (البته برایم غیر قابل باور نیست)، آخرش را چطوری می خواهد جمع کند.

مرا به یاد کتاب نامه های اسکروتیپ (نامه های شیطان بزرگ به یک شیطان دون پایه) می اندازد. سالهاست که تجدید چاپ نشده. اگر اشتباه نکنم سال 69 اولین و آخرین بار این کتاب چاپ شده (حیف. نمی دانم چرا این کتاب مفید نباید در دسترس باشد). همه کتاب نامه هایی است که یک شیطان بزرگ برای شیطان کوچکی می نویسد و او را راهنمایی می کند که چطور آن کسی را که مامور ضلالتش شده، از دشمنشان (خدا) دور کند. هر نامه آنقدر نزدیک و واقعی است که موی تن راست می شود. می بینی که چقدر شیطان نزدیک است و با ما زندگی می کند؛ یک همزیستی مسالمت آمیز.

نویسنده کتاب می گوید: لطفا نپرسید چطور این کتاب را نوشته ام. حق دارد. بعضی نامه ها آدم را میخکوب می کند که مگر کسی غیر از شیطان می تواند به این ظرافت و دقت از کارش بگوید؟ به هرحال پیدا کردن رد این موجود قریب کار زیاد سختی نیست. مگر اینکه آنقدر با ما مانوس شده باشد که نتوانیم از خودمان دور و جدا ببینیمش. واقعیت هم این است که او از ما جدا نیست. با ماست. از وقتی متولد می شویم تا آخر آخر. یعنی حتا در قیامت با ماست. مثل فرشته های محافظمان.

حالا چرا آنقدر که به شیطان فکر می کنیم از فرشته ها سراغ نمی گیریم؟ این را هم نمی دانم. اما حداقل می‌توانيم آخر نماز که به همه فرشته ها سلام می کنیم، به دو ملک روی شانه هامان سلام مخصوص بدهیم، یادشان کنیم؛ حداقل روزی پنج بار. زیاد نیست. شاید آنجا که پامان بلغزد، فرشته مان به دو دست دعا نگهمان دارد.

 

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0