وقتی نیست ...


 

 

«خدايا من ترا نمي فهمم

باز هم به من بگو

از من چه مي خواهي

شكر يا بخشش؟»

 

 

«نور را چنان شيفته بودم كه

شمعي مي توانست مرا روشن كند

اما آن كورسوي مات را هدر دادم

و پيش از چشيدن لذت آن

نااميدانه احساس كردم

كه برجاهاي ديگر ظلمتي مي پراكنم

چرا كه همانا نوري كه من داشتم

با سايه هيبتم

راههاي مرا از تاريكي آكنده بود.»

 

 

«زمان مي گذشت و من

طرح سفر را مي ريختم

ولي نه آنگونه كه در بندرگاه به من آموخته بودند

هرچند كه ناو من از آن زمان هم چيز ديگري بنظر مي رسيد

و بدينسان سفر من

سفري بود سواي آنها

بدون اضطراب لنگر انداختن

و رسيدن مال التجاره

حال ديگر بار كشتي درنظرم بيهوده بود

ولي به سفر ادامه دادم

ارزش ناو خود را مي دانستم

ارزش بار خود را مي شناختم.»

 

 

                                              پاناگوليس

 

 

رد پاناگوليس را در «يك مرد» اوريانا فالاچي گرفتم. اما هيچ كجاي ديگر از او چيزي پيدا نكردم! او يك قهرمان يوناني است. مردي كه زياد مبارزه كرده، بخاطر دوستانش شكنجه ها كشيده، روح سركشي دارد و شعرهاي زيبا و عميقي سروده است. اما عجيب است كه رد پايي از او در هيچ جايي پيدا نكردم.

به هرحال «يك مرد» كتابي است كه خواندنش لذت تلخي به آدم مي دهد. و هر از گاهي دلت مي خواهد به آن ناخنكي بزني و چند صفحه آن را بخواني. دو سه سال است كه از پرده ممنوعيت درآمده و چاپ شده. نمي دانم چقدر سانسور دارد اما حتما پاناگوليس را دارد!

 

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0