وقتی نیست ...


 

ليلي به يك مهماني دعوت شده؛ يك مهماني باشكوه. دو هفته وقت دارد. هرچند كه از دو ماه پيش خبرش همه جا پخش شده. اما هرچقدر هم آدم خودش را آماده كند، باز نزديك لحظه موعود، حال و هوايش جور ديگري است. و لحظه قرار و بيقراريها .... تازه ليلي طبق معمول هيچ كاري نكرده. او هميشه دنبال بهترين كار مي‌گردد و فرصت همان كارهاي كوچك خوب را از دست مي‌دهد! خلاصه ليلي است و بي تدبيريهايش. (ليلي را با تدبير چه كار؟)

 

مهماني نزديك است و شايد ليلي به آن مهماني برسد. آنوقت اگر آمادگيش را نداشته باشد، اگر دلش براي اين سفره كه سالي يكبار مي‌اندازند گرسنه نباشد، اگر نداند ذائقه‌اش براي خوردن كدام غذا آماده است، اگر ... واي، نگرانيهاي ليلي زياد شده. حق ندارد؟ مهماني بزرگ است و ميزبان بزرگتر.

 

ليلي مي‌داند آن مهماني بهانه ديگري است براي جمع كردن آدمها دور يك سفره پر نعمت و تقسيم روزي برحسب .... راستي تقسيم نعمت براساس چيست؟ سعي؟ حتما. اما نه كاملا! ديده بود خيلي وقتها اين ميزبان پر راز و رمز، نعمتي مي‌دهد باور نكردني! نعمتي كه در حد هيچ سعي و تلاشي نيست. از اين ميزبان هركاري برمي‌آمد. به هرحال يك چيز مسلم است. اينكه بايد به دل ميزبان نزديك شود. آنوقت شايد بشود فهميد چه كاري بكند كه از آن مهماني به اندازه كافي بهره ببرد.

 

مي‌داني مشكل بزرگ ليلي چيست؟ اينكه حتا نمي‌داند چه مي‌خواهد. هميشه فكر مي‌كرد خيلي بي‌ادبي است كه مهمان براي ميزبان تكليفي تعيين كند و از او چيزي بخواهد. هرچند كه ميزبان خود گفته باشد «بخواه، حتا نمك آشت را.» ليلي به اينجا كه رسيد سكوت كرد. ليلي دلش مي‌خواهد فقط به ميزبان آن مهماني فكر كند و به دلش نزديك شود. همين بزرگترين هديه براي او بود. يعنی ليلی چطور باشد، به دلش راهش می‌دهد؟

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0