وقتی نیست ...


 

قصه جزيره پاها را شنيده‌اي؟ من برايت مي‌گويم.

جزيره‌اي بود كه ساكنانش پا بودند. از صبح تا شب ورجه وورجه مي‌كردند، دنبال هم مي‌دويدند، به فكر كفش و شلوار بودند. گاهي هم سر كفشها دعوا مي‌كردند. بعضي وقتها اگر كسي كفشي پيدا مي‌كرد كه اندازه‌اش نبود، از خيرش نمي‌گذشت. به زور مي‌خواست به پاش بخوراند! خلاصه شبها هم هر پا يه گُله گلوله مي‌شد و مي‌خوابيد. توي عالم رويا هم خواب همين ورجه وورجه‌هاي روزش را مي‌ديد. توي اين شهر يك درخت هم بود. اما پاها به آن توجهي نمي‌كردند. آنقدر بي‌اعتنايي ديد كه خشك شد.

از ريشه درخت خشك شده، كله‌اي با دو دست بوجود آمد. كله كه دورو برش را نگاه كرد، اولش وحشت كرد. «اينجا چه خبره؟» اما كم‌كم به خودش آمد. انگار بايد زندگي مي‌كرد. كمي فكر كرد. با باقيمانده چوبهاي درخت خشكيده، يك قايق ساخت. با قايق رفت دريا. كارش اين بود كه طلوع خورشيد را نگاه كند، فكر كند، كتاب بخواند، از غروب لذت ببرد، ماهي بگيرد و تاجايي كه مي‌توند از پاها كه هيچ منطقشان را نمي‌فهميد (و نه آنها منطق او را!) دوري كند. وقتي به جزيره برمي‌گشت، شب بود و پاها از خستگي خواب بودند. شايد همانقدر كه پاها براي او عجيب بودند، آنها هم وقتي او را مي‌ديدند، نمي‌فهميدندش. (اِ، ببخشيد. اما آنها كه چشم نداشتند ببينند! پس فقط او رنج مي‌كشيد.)

آن شب، شب خاصي بود. دلش براي پاها خيلي سوخته بود و براي تنهاييش يك دل سير گريه كرده بود. توي عالم رويا هم خواب ستاره‌ها را ديده بود. صبح چشمش را كه باز كرد، فهميد اتفاقي برايش افتاده. خوب كه نگاه كرد ديد، دوتا پا درآورده! «خداي من، من كامل شده‌ام!» و از آن جزيره رفت.

 

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0