وقتی نیست ...


 

آدمهايي كه جنگ را انتخاب كردند، زندگيشان را معامله كردند. وقتي برگشتند، با جامعه بعد از جنگ و آدمهاي دور و برشان غريبه بودند. خاطراتشان از آن دوران توي دلشان ماند. كم پيش آمد كه بتوانند آن چيزي را كه ديدند و از نزديك حس كردند و با گوشت و خون و روحشان زندگي كردند، همانطور كه دوست دارند بگويند. يا كسي حوصله اين حرفها را ندارد و يا اصلا بعضي چيزها وقتي به زبان مي‌آيد، از دست مي‌رود و يا آدمها دوست دارند فقط چيزي را بشنوند كه مي‌خواهند، نه چيزي كه واقعيت دارد.

آدمهايي كه جنگ را انتخاب كردند شايد هرگز نتوانستند بعد از آن مثل باقي مردم زندگي كنند. قبل از آن هم فرقهايي داشتند كه اين طور انتخاب كردند. اين آدمها هميشه تنهاترينها مي‌مانند. حق ندارند؟ چشمشان چيزها ديده كه دين و عقلشان هم جور ديگري بر زندگي حكم مي‌كند. مرگ را از نزديك ديده‌اند، دل كنده‌اند، از دست داده‌اند، طعم تلخ بي‌رحمي منطقي را چشيده‌اند، بنا بر وظيفه به چيزهايي گردن نهاده‌اند كه اشتباهش مثل روز برايشان روشن بوده‌است، به اجبار به كارهايي تن داده‌اند كه هرگز فكر نمي‌كرده‌اند روزي بتوانند.

 

اما هيچ وقت دنيا را بدون جنگ مي‌شود تصور كرد؟ اصلا زندگي بدون جنگ هم معني دارد؟ جوهره آدمها در همين جنگ و جدلها محك مي‌خورد؛ در همين مواجهه با نفرت، زندگي، مرگ و عشق.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0