وقتی نیست ...


 

ليلي سيب سرخ را به دست مجنون داد. مجنون با ميل خورد، بي امتناع. ليلي قبل از آن سيب نخورده بود. با مجنون خورد. هر دو مي‌دانستند سيب يعني چه و چه عقوبتي دارد. نچشيده بودند اما خيلي هم نادان نبودند. (صداي منع ملك بلند بود.) هرچند شنيدن كجا و چشيدن كجا.

با هم سيب را خوردند و چيزي در دلشان لانه كرد. چيزي كه شد نمك زندگي. يك جور شيطنت نمكي! خدا از بالا نگاه مي‌كرد. خودش سيب را به دست ليلي داده بود. نمك را ريخته بود. مجنون را راضي كرده بود. خودش مي‌خواست بفرستدشان به زمين. كه روي زمين در به دري بكشند و آدم ‌شوند. خدا ملك زياد داشت. دلش آدم مي‌خواست. كسي كه هم جسارت شيطنت داشته باشد و هم عطش نور. او ليلي و مجنون را خواست. زميني خواست. مي‌دانست دام زندگي استخوانهاشان را نرم مي‌كند. سختي‌شان را ذوب مي‌كند. نارشان را نور مي‌كند.

آنها را از خودش دور كرد. از خودشان هم دور كرد؛ يكي بر صفا و يكي بر مروه. سالها در پي هم. اول يافتن خود، بعد يافتن هم و بعد پيدا كردن او. و در اين يافتن، يافتنها. اين شرط خدا بود. ليلي و مجنون آدم بودند. خدا سختيشان را مي‌ديد. دلش پر از رحم بود، پر از شفقت. اما مي‌خواست آنها بزرگترين باشند. به چشم ملك زياد باشند. ليلي و مجنون هم مي‌فهميدند. آنها نگاهشان به او بود و دلشان باهم. خدا همين را مي‌خواست. آنها را براي خودش مي‌خواست. او چيزي مي‌دانست كه هيچ كس نمي‌دانست. مي‌دانست  آخرش مال خودش هستند؛ باهم، يكي، براي او به تنهايي.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0