وقتی نیست ...


 

ليلي محك مجنون بود. از همان روز اول كه چشم مجنون در بهشت به ليلي افتاد. مي‌داني كي؟ همان موقع كه خدا ليلي را يك نظر به مجنون نشان داد و آنوقت مجنون او را خواست. خدا غيرت داشت روي ليلي. همين‌جوري كه نبود. او را پنهان كرده بود سالها. از همان روزي كه مجنون را آفريد، ليلي را هم آفريد. اما پنهاني.

تا اينكه آشكارش كرد، يك نظر. مجنون ليلي را خواست. خدا گفت: «بايد چيزي مهرش كني، چيزي عزيز.» مجنون فكر كرد. چند وقت پيش از اين چيزهايي بر عرش ديده بود كه نوراني بودند. نام پنج نفر را؛ و همانوقت صلوات را هم ياد گرفته بود. مي‌دانست براي خدا صلوات چقدر عزيز است. سه تا صلوات مهر ليلي كرد. سه تا يعني خيلي. مجنون باهوش بود. خدا ليلي را به مجنون داد.

اما ليلي هميشه براي خدا عزيز بود. به همين خاطر از همان روز ليلي شد سنگ محك مجنون. همان موقع كه سيب سرخ را داد به دست مجنون، همان موقع كه هبوط كردند، هريك بر كوهي. همان موقع كه نوبت توبه رسيد. هميشه ليلي سنگ محك بود، چيزي گرانبها به دست خدا، براي مجنون. ليلي نزديك بود به خدا، به مجنون، به دل مجنون. مجنون ياعلي مي‌گفت، ياعلي ذكر ليلي مي‌شد. مجنون خسته مي‌شد، ليلي خستگيش را مي‌برد. مجنون تب مي‌كرد، ليلي دواي دردش مي‌شد، تب او را در خود مي‌كشيد و مي‌شد تري پيشاني او! مجنون اشتباه مي‌كرد، ليلي اخم مي‌كرد. مجنون شاد مي‌شد، ليلي شادي مي‌كرد. مجنون بي‌قرار مي‌شد، ليلي صبوري مي‌كرد. مجنون دور مي‌شد، ليلي نزديك. مجنون نزديك مي‌شد و ليلي دور. ليلي سنگ محك بود براي مجنون، در دست خدا.

تا دنيا دنياست، اين قصه هست. خوردن ميوه ممنوعه، هبوط، توبه، زندگي، محك و باز هم محك. ليلي تمام نشدني ‌است. مجنون هم؛ اگر ليلي را بيابد. ليلي در دست خداست. بدست آوردنش ساده نيست. اين براي ليلي هم سختي دارد. ليلی شدن هم ساده نيست. ليلي دستان خدا را دوست دارد. به اين دستها اعتماد دارد.

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0