وقتی نیست ...


 

گفت: «ليلی ليلی شده.» به او خنديدند! گفتند «چرت می‌گويد. خوب ليلی ليلی است ديگر!» گفت: «مگر خدا نمی‌گويد ای مومنين ايمان بياوريد. خب ...»

حوصله حرف زدن زيادی نداشت. خيره نگاهش کردند. چشمهای سرخش را و لبخند لبش را هم به تمسخر گرفتند. ليلی ديگر هيچ چيز برايش مهم نبود. آنها نمی‌فهميدند که سرخی چشمش از چيست و خنده لبش. چرا بايد می‌گفت و ارزش چيزهايی که برايش بيشتر از دنيا بودند کم می‌کرد. دوست داشت برای خودش بمانند. اينکه خدا مشتش را جلوی ليلی بسته بود و قبل از آن چيزی را نشانش داده بود که چشمش را گرفته بود. اما نمی‌دانست چرا حالا پنهانش کرد! چشمش از فراق به خون نشسته بود. شايد خدايش اين را بيشتر می‌پسنديد. ليلی راضی بود. اما چرا می‌خنديد. ديده بود دلش به دلی راه يافته. می‌خنديد که او هم بخندد.

اما چرا آدمها نمی‌فهميدند اين چيزهای واضح را؟ مذمتش می‌کردند که چرا دوست دارد، چرا نمی‌تواند دوست نداشته باشد؟ چرا می‌تواند به همه حق بدهد و دلخور نباشد؟ همه مذمتش می‌کردند. اما ليلی دوست داشت مثل خدا باشد. به خدا نزديک باشد. خدا همه را دوست داشت.

ليلی دلش غم داشت اما خنده‌اش زيبا بود. ليلی پر بود از غم زيبايی که کسی برايش هديه فرستاده بود. ليلی چقدر هديه می‌گرفت! شرم داشت او را می‌کشت. خدای ليلی او را هميشه شرمنده می‌خواست. ليلی گوهری را که خدا بين دستهاش جلوی چشم ليلی پنهان کرده بود دوست داشت اما ....

ليلی غمگين بود اما غمش زيبا بود. ليلی نمی‌توانست دوست نداشته باشد. چرا خدايش او را اينقدر سخت با دوست داشته‌هايش امتحان می‌کرد؟ هنوز خوب نمی‌فهميد. کاش زودتر بفهمد. ليلی خوشحال بود چون مرگ را دوست داشت و حالا بهترين فرصت برای رفتن بود. هرچند بايد باز برای اين رفتن هم صبر می‌کرد. ليلی صبور بود. صبوری می‌کرد. ليلی ليلی شده بود.  

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0