وقتی نیست ...


 

آنقدر خسته بود كه فقط دلش مي خواست جايي پيدا كند براي خودكشي . گفتم «باهم مي رويم ولنجك . كوههاي آنجا جان مي دهد براي خودكشي . كسي هم نمي تواند نجاتت بدهد .» بد جوري نگاهم كرد انگار فحشش داده باشم . نديد گرفتم . حرف زديم و حرف زديم . از هرچه مي شد جز مرگ . به همين راحتي مرگ خودش را از فكر او بيرون كشيده بود . هميشه همين طور است . وقتي جدي مي شود سعي مي كنيم فراموشش كنيم .
بعد از مدتها سر يك ميز نشستند . انگار نه انگار كه چند وقت پيش بينشان چه قصه ها كه نگذشته بود . به هم قول داده بودند فراموش كنند . حرف مي زدند مثل سابق . اما او تمام مدت كه حرف ميزد با گوشه ناخنش بازي مي كرد و اين با يك جعبه دستمال كاغذي . بعد هم با لبخندي از هم جدا شدند . فكر كرد چه خوب فيلم بازي مي كند . حالش داشت به هم مي خورد .


مثل ماهي بود . انگار از دستت ليز بخورد و تازه وقتي محكم نگهش داشتي ، از يخ بودنش چندشت شود . به ماليخولياي توهم و فكر و خيالهاي پوچ و خودخوري گرفتار شده بود . اگر اينها را ازش مي گرفتند مي مرد ، مثل آب كه براي ماهي لازم است . خودش هم خسته شده بود .


مسيح آمده بود به خوابش . برايش حنا آورده بود . گفته بود مي خواهد او را عروس خودش كند ، عروس مسيح . تعبير خواب را نمي دانست . اما معجزه مسيح را ديده بود . بعد از مدتها احساس مي كرد به زندگي برگشته است .


قصه خودش بود اما به كس ديگري نسبت مي داد از زبان كس ديگري مي گفت ! اول فكر كردم شايد دلش مي خواهد پنهان بماند . خوب كه نگاه ردم فهميدم با اين كارش خودش را بيشتر مي برد زير ذره بين . مي شود دوتايي كه يكي ديگري را دقيق برانداز مي كند ، به نقد مي كشد و تصوير مي كند ، بي هيچ ابايي .

مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0