وقتی نیست ...


مجلس یازدهم

 

امام در هفت موقعیت استغاثه نمود:
* نخست هنگامی که لشگر حضرت با لشگر عمر سعد رویارو شد. در این هنگام فرشته پیروزی برفراز سر حضرت فرود آمد ولی حسین دیدار خداوند را بر پیروزی بر دشمنان برگزید. پس برای اتمام حجت سخنانی فرمود که یارانش برای فدا نمودن جان خویش بر دیگری پیشی میگرفت.
* استغاثه دوم هنگامی بود که کار بر او سخت شد چرا که کشته شدن یاران و پریشانی زنان و کودکان را میدید و سوزناکانه فریاد برآورد: آیا کسی هست این پریشانی را از ما دور سازد؟ و زنان را برانگیخت که آهنگ او کنند...
* حضرت تنها راهی میدان نبرد شد... بر چپ و راست نگریست و هیچ کس را ندید جز پیکرهای به خون خفته یاران و خاندانش و پشت سر زنان و فرزندان... و فریاد غمباری برآورد: آیا فردیادرسی هست که بخاطر خدا به فریاد ما برسد؟... و به شیون زنان برگشت و فرمود: آرام باشید تا دشمنان شاد نشوند، همانا گریستن ها در پیش است...
* دادخواهی غریبانه حسین رنجی در امام سجاد پدید آورد که از بستر برخاست و شمشیری برداشت و کشان کشان به سوی میدان رفت... و حسین فرمود: ام کلثوم او را بگیر و نگذار گام در میدان نهد تا زمین از نسل آل محمد خالی نماند...
* و با پیکری زخمی بر زمین افتاده بود چنان غمبار که دو کودک برای فریادرسی از خیمه ها به سوی او شتافتند. یکی دختری بود که به شمشیر شقاوت هانی بن ثبیت به شهادت رسید و دیگری عبداله بن حسن یازده ساله که دست از بدنش جدا کردند و به شهادت رسید.
* و مصیبت سخت تر آن بود که زینب به سوی عمر سعد رفت تا از او یاری خواهد که عمر سعد با شنیدن سخن غمبار او که "اباعبداله را میکشند و تو نگاه میکنی؟" گریست چنانکه اشک از محاسنش میچکید!
* رنج و مصیبت به اوج رسید و هفتمین دادخواهی حسین روی داد. صدای حسین با کلمات خاص و شیوه خاص و در حالتی خاص به سختی بلند شد و چنان مظلومانه بود که نه تنها حاضران بلکه همه موجودات و همه آفریدگان به تکاپو افتادند و همه اهل عالم در آسمانها و زمین ها و در میان آنها به لرزه درآمد و هرموجودی از قرارگاهش بیرون آمد و عرش عظیم و آنچه پیرامونش بود آنچه در عرش بود و آنچه در فرازش و در میانه اش، همگی به تکاپو افتادند و اجزای بهشت و هرکه در بهشت بود و دوزخ و هرکه در دوزخ بود و هر آنچه دیدنی بود و نادیدنی؛ همگی به لرزه درآمد...

و امام حسین اینگونه بود؛ از شیخ جعفر شوشتری، با اندکی تلخیص ص 344-349


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0