وقتی نیست ...


فرزند صالح

مرد روی مبل نشسته بود که رسیدم. چایش را نیمه خورده بود. میدانستم چای دوست دارد اما چرا نیمه خورده بود. حالتش جوری بود که انگار اتفاق مهمی افتاده است. میدانستم پسرش دارد می رود از ایران. میدانستم عروس و نوه اش رفته اند و حالا پسرش دارد می رود. شنیده بودم همه چیزش را فروخته و دارد می رود. می دانستم با چه زحمتی زندگی ساده ای فراهم کرده بود.

مرد نشسته بود و دستهایش در هم گره داشت. داشت می گفت از چیزهایی که رخ داده بود. چقدر غم داشت دلش. من این مرد را که به من نزدیک بود را خیلی دوست دارم و خوب می شناسمش. هیچ وقت تا به حال این همه مچاله در خود ندیده بودمش نه وقتی که چشمهایش را داشت از دست می داد (و البته به معجزه الهی سلامتش را یافت) و نه وقتی بیماری پسرش دمار از روزگارش درآورد و نه وقتی ... زندگیش بسیار پر فراز و نشیب است و دیدن خستگی مرد از اتفاقی در زندگیش در ذهنم نمی گنجید.

مرد انگار خمیده شده بود. از چیزهایی که سر راه پسرش می دید و احساسی که دشات. وقتی گفت "نماز هم نمی خواند... گفته بودم این دختر تکه تو نیست... خواست... چقدر مقاومت کردم، چقدر حرف زدیم... دینش را هم گرفت. حالا دارد می رود کجا؟... این مدت که خانه ماست حس می کنم در روزی ما اثر دارد. چه کنم؟ پسرم است. نمی توانم بگویم نیا... چند وقت دیگر می رود خب..."

مرد غم داشت و تا به حال این همه شکسته ندیده بودمش... این همه نفهمیده بودم فرزند صالح چقدر ارزش دارد؛ به اندازه سربلندی یک مرد...


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0