وقتی نیست ...


و خدا برای بنده اش کافیست.

از روبرو دوتایی می امدند. شبیه به هم بودند و فقط یکی از دیگری چند سالی بزرگتر بود. آشنا به نظرم میرسیدند. وقتی نزدیک شدند یاد آن روزی افتادم که پدرشان مرد. تازه کودکی در این خانه پا به دنیا گذاشته بود و بچه ها همه کوچک بودند؛ به قول مادربزرگم شیره به شیره پشت هم آمده بودند. چند سال پیش بود؟ یادم نیست. فقط میدانم کوچکترینشان حالا روبرویم بود که مردی شده بود... 

نمیدانم چرا روزی را که این پدر مرد خوب در ذهنم باقی مانده. احتمالا به خاطر استیصالی که در چهره زن بود. در همان عالم بچه گی احساس میکردم چقدر درد دارد، چقدر تنها شده است، چقدر نگران است. حالا بچه ها هرکدام به جایی رسیده اند. اینکه می گویم به جایی یعنی همه روی پای خودشان ایستاده اند. و آنقدری که حس می کنم برادرها پشت هم ایستاده اند.

خیلی وقتها به این خانواده و پسرهایی که هر روز قد می کشیدند و البته در هر شرایط، آبرومند در چشم مردم ظاهر می شدند نگاه می کردم و فکر می کردم آیا مشکلاتشان را کسی از اهالی این کوچه می داند و آیا هوای آنها را دارند و آیا این مادر همیشه مضطرب منبع درآمدی دارد و ... هزار آیای دیگر.

مادرشان مثل همان روز استخوانی است و نگاهش مثل همان روزها دو دو می زند و ته چشمهایش نگران است اما جنس این نگرانی فرق دارد؛ جنس آن از همان نوع نگرانی مادرانه ای است که همیشه تا ته دنیا در چشم مادران می ماند.

اما چرا با دیدن آنها این یادداشت را نوشتم؛ چون ذهنم را خیلی به این مشغول کرد که دنیا می گذرد و وقتی خدا تکفل کاری را به عهده می گیرد باید به او تکیه کرد. تنها جایی که تکیه گاهش پشتت را خالی نمی کند...


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0