وقتی نیست ...


موزه گردی در یک روز پنجشنبه دوست داشتنی من...

بدون آنکه درخواستم را بگویم پیشنهاد داد. گفت "می گذارم نگهبانی و فردا بیایید ببرید." کتاب را می گفت، کتابی که فقط در ساعات اداری فروخته می شد و در انقلاب هنوز وجود نداشت! خوشحال شدم و امروز صبح رفتم که از نگهبانی تحویل بگیرم. کتاب را نشر موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی چاپ کرده است: "تجاری سازی تحقیق با تاکید بر حوزه علوم انسانی". 

وقتی داشتم وارد می شدم دیدم روی تابلو نوشته زمان بازدید از موزه علوم و فنون: همه روزه و حتی جمعه...! وسوسه شدم، هرچند کارهایم جلوی چشمم رژه می رفت دل زدم به دریا و پول کتاب و بلیت موزه را یکجا دادم و رفتم داخل...

فقط بگویم روحم جلا یافت و خیلی شارژ شدم و از اینکه رفتم به دیدن موزه خوشحالم. اینکه خوش فکری در کارهای انجام شده تاکنون، موج می زد یک طرف، آنچه بیش از اینها مرا خوشحال کرد این بود که بالاخره با موزه ای مواجه شدم که کارکنانش جوانانی بودند پر شور و با انگیزه و این اجازه وجود داشت که همیشه حتی روزهای جمعه باز باشد و این یعنی که پشت قصه، این تفکر وجود داشت که اتفاقی را رقم خواهند زد و این سرمایه گذاری را با دل و جان پذیرفته اند... امیدوارم مستدام باشد. عمر مفیدی بود بودنم در آن چند ساعت در این موزه کوچک نوپا اما با روح.

به قول جوان راهنما که چه با حوصله همراهیم کرد مثل شوق به زبارت امامزاده امید است فرهنگ موزه گردی در بین مردم ایران رواج یابد.

دوست دارم با تعدادی از دانشجویانم در اسفندماه این موزه را بار دیگر گز کنم... برایش برنامه ریزی خواهم کرد.


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0