وقتی نیست ...


روز آدمها

امروز روز شهداست، روز بزرگداشت شهدا؛ کسانی که اگر برای شناختشان پیشقدم شوی، دوستدارشان خواهی شد. هیچکدامشان شبیه دیگری نیست. یعنی کسی به دنبال استاندارد سازی نبوده است. هر کدامشان خودشان بوده اند، با خوبیها و بدیهای انسانی، با عقاید مختلف سیاسی، با سطحهای اجتماعی متفاوت، با معلومات مختلف، ... اما یک چیز مشترک داشته اند، یک هدف که به آن چشم دوخته اند و همراه شده اند. همین هدف مشترک کافی بود که اشتراکات جای تفاوتها را پر کند.  

ما اما فاصله مان از آنها زیاد است... مثال ساده این مدعا این است که دوست داریم همه شبیه ما فکر کنند. یعنی همه، به خصوص آدمهایی که دوستشان داریم، شکل ما باشند، با همان عقیده، با همان تجسمات ذهنی، با همان رویکردها و .... حتی شبیه ما بخوانند، شبیه ما بگویند، شبیه ما دوست بدارند یا تنفر بورزند،  شبیه ما بنویسند...

جبهه آدمها را کنار هم قرار داد چون مرگ آدمی را عریان می کند و میفهماند که اعتبارات با حقایق دوگانه اند. هرچند دنیاست و اعتباراتش. اما حقیقت هیچوقت جای خودش را به اعتبار نباید بدهد. تفاوت در اولویتهایی است که زاویه دید را میتواند دگرگون کند.

ما مرگ را فراموش کرده ایم شاید. دایره نگاهمان هم تنگ شده. همدیگر را کمتر دوست داریم و زبان و حرفهایی که پر از مغلطه اند و توجیه گر، نمیگذارد به لایه های درون ذهن هم و علقه های مشترک هم نزدیک شویم. ما امروز بیش از مشترکات به تفاوتهای هم نگاه میکنیم. ما بیش از شنیدن و گفتگو کردن، به قضاوت مینشینیم. ما دیگر ما نیستیم شاید...  

در این چند سال اخیر که هر سالی به نامی مشهور شد، همه به بزرگداشت این نامها اندیشیدند اما کسی به این فکر نکرد - یا فکر کرد و عمل نکرد- که این نام میتواند همان هدف مشترکی باشد که همه را به آن سو حرکت دهد. کار رهبر هدایت است و کار متفکران، پرورش تفکر و زمینه سازی برای هدایت و کار شهدا روشن کردن راهی که اگر با تفکر و چشم دوختن به هدف پیموده شود، نتیجه اش قرب الهی است.

امروز روز شهداست، روز بزرگداشت شهداست، روزی که میتواند آدمهایی بسازد همراه و نه هم شکل. روزی که میتواند وحدت را یادمان بیاورد. من این روز را به خاطر آدمهایی دوست دارم که هر اندازه که بودند و هر ارج و قربی که داشتند چشمشان به یک چیز بود. آدمهایی که قلبشان هماهنگ می تپید.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0