وقتی نیست ...


مرا شیفته خودت کن لطفا...

 

وقتی می نویسم، رنگ دنیا عوض می شود. وقتی قلم به دست می گیرم، اخلاقم خوش تر می شود. وقتی می روم دنبال کنکاش زندگی، تحمل خیلی چیزها راحت تر می شود. از خودم می پرسم ارزش چه چیزی بیشتر است و پاسخهایی که جلویم ردیف می شوند آنقدر محکم اند که میترسم از کارهای قبلی ام.

حالا باز نوشتنم جدی شده است. شده ام مثل چند سال پیش. باورم نمی شود که این همه گذشته باشد و ننوشته باشم. جدی ننوشته باشم. راستش خجالت می کشیدم بنویسم. روی قبول کاری را برای نوشتن نداشتم چون ذهنم مشغول به کاری  دیگر بود که چهار سال پیش شروع شد.  حالا تحقیقش تمام شده، تمام تمام هم که نه. اما تصویر مرد از لابه لای حرفها و عکسها و یادداشتها دیگر شطرنجی نیست.

قول دادن همیشه کار سختی است. امانت بزرگی است. نمی شود هیچ جوره از زیر بارش در رفت. چهار سال است کلنجار با کاری در من جولان می دهد که زمان انجامش را قول نداده بودم اما می دانم چشم انتظاری چقدر سخت است.

حالا باز می نویسم. باز دارم فکر می کنم به طراحی چیزی که مثل بازی مارپله می ماند. همین چند روزه پنج بار نیش خورده ام، دقیقا وقتی که فکر می کردم رسیده ام به نیمه راه. پنج بار نیش خوردم اما تجربه یادم داده که پادزهر را فقط در خانه آخر می گذارند!

سه شب پیش یادم افتاد باید سماجت کنم. چون من همیشه آدمهای سمج به پستم می خورند. باید سماجت کنم تا ثابت شود می خواهم. سماجت کردم. به اندازه یک شبانه روز. ثابت نشستم پای کاغذها تا از دستم خسته شدند. راه را باز کردند. نردبانها را چیدند جلوی پایم.

می دانم در باغ سبز است و مگر باغی هست که گزنده ای نداشته باشد. پررویی می کنم. می دانم تنها راه نوشتن همین است و دلم برای خُلق خوب تنگ شده است. شاید هوای همین باغ است که حالم را خوب می کند. می نویسم و باز خَلق می شوی. دوست دارم عکاس خوبی باشم. تو چنان بین کلماتم بیا که کپی معادل اصل. می دانی چطوری؟ خودم راهش را در گوشت می گویم: مرا شیفته خودت کن لطفا...

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0