وقتی نیست ...


آزاد باش و حرکت کن.

کتاب حرکت

نوشته علی صفایی حائری (عین.صاد)

نشر لیله القدر

 

استاد حائری ارزش شناختن دارد. کتابهایش همه دوست داشتنی است چون نوع نگاهش متفاوت است. رشد محور سخنرانیها و نوشته هایی است که همگی در نشر لیله القدر به کتابهایی خوش خوان تبدیل شده اند.

چند روزی است با کتاب حرکت سر و کله می زنم. به نوعی چکیده سایر کتابهایش است. اگر بخوانید شاید مهمان خوبی برای شبهای قدرتان یافته باشید.

یادداشتم از بخشی از کتاب

عبودیت و پیوند با حق (به عنوان یکی از ابزارهای قدرت)؛ استاد حائری عبودیت را مرحله بعد از آزادی می‌داند. به این معنی که انسان بعد از آزادی از اسارت‌ها و کنار زدن جبرها، حریت حاصله را باید شکل دهد و به عبودیت تبدیل کند. آنگاه این آزاده قوام می‎گیرد و قیام می‌کند. در این مرحله عبودیت را چنین تعریف می‌کند «در تو هیچ حرکتی جز از سوی الله به وجود نیاید، هیچ ترسی، هیچ خوفی، هیچ امیدی، هیچ حرکت و عشق و نفرتی. تنها الله در وجود تو متصرف باشد و فقط او در تو حکومت کند و تو عبد او باشی.» به عبارت دیگر «عبد نه اسیری در بند که آزاده‌ای است شکل گرفته.» در اصل عبد کسی است که نیروهای خود را متمرکز کرده است و با یک عامل حرکت می‌کند و با یک نیرو قیام و قعود دارد. بنابراین عبد نیز منظومه سیستمی دیگر است که در سیستم بزرگ نظام هستی جای خود را یافته و در موقعیت مناسب جای گرفته است. ایشان برای عبودیت چند مشخصه ذکر می‌کند که قابل تأمل‌اند:

- عدم تجاوز از مرزها و انتخاب در چارچوب آزادی.

- قائم به قسط بودن.

- توانایی تصمیم گیری در لحظات حساس و بدون تقلید از دیگران.

به اذعان خود استاد، این ویژگی‌ها نیازمند تربیت و داشتن معیارهایی است که به بینات، کتاب و میزان تعبیر می‌شود.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0