وقتی نیست ...


اصلاحیه پست قبلی

اما بعد،

آقای غرضی نگران دلسوز، روزگاری عالمی، به سالی سوالی طرح کرد که نابغه ای در کلاس درس به ساعتی حلش کرد. ارزش آن سوال از آن جواب بسی بیشتر بود. چرا که درهای بسیاری گشود. شاید خوب نباشد جوابهایی که در آستین داریم را به ترتیب رو کنیم و فکر نکنیم سوالها شانی دارند. ما را نگران کردید.

آقای عارف عزیز ، آقای روحانی گرامی، نمی توانم به گزینه شما بیندیشم چون دوست ندارم بعد از چهار سال بگویید نگذاشتند و شرمنده مردم شوید. ظرفیت جامعه را باید محک زد. حرفهای زیبایتان به کار امروز ما نمی آید. وصله ناجور است.

آقای حداد ادیب، خوش گفتید که باید به گذشته ها رجوع کرد. راه را نزدیک کردید مهربان. شورای تحول علوم انسانی دو سالی ست که معطل شماست. شاید اگر من کم تجربه بالای سرکار بودم تا به حال به جایی رسیده بود.... یک حرف بس است.

آقای ولایتی، سیاستمدار کهنه کار، فکر کنم همان شورایعالی را نگهدارید بهتر باشد. به شرط آنکه از تاریخ آنقدری بگویید که عبرت شود و بس. جای امام خالی که بگوید حتما بمانید!

آقای قالیباف خدمتگزار، مدیر جان، هرکس به چیزی حساس است، من به دوستیها، رازداری و تعهداتم. شما را نمیدانم. یادم هست سالها پیش، همان وقتها که دفتر تحکیمی بود، گاهی با دوستان آنجا می پلکیدیم. بسیج هم می رفتیم. دوست بودیم. سیاست بازی نمی کردیم. شاید تمرین سیاست بود. بگذریم. آن سالها اتفاقی افتاد که خوشایند نبود و اگر رو می شد هم بی آبرویی به بار می آمد، هم انتخاباتی که در شرفش بودیم به تشنج کشیده می شد. من میدانستم و مجرم و یکی از افراد اصلی انجمن که او هم شک داشت. من متاسفانه ناغافلی شاهد قصه بودم. برای اینکه کسی فکر بدی نکند بگویم که قصه شب نامه هایی بود که از روی خیرخواهی ناآگاهانه و بر اساس تحریک کودکانه استادی پخش می شد و اعصاب همه را خرد کرده بود. ما با فکر و تدبیر جوانی مان کاری کردیم که همه چیز ختم به خیر شد. قصه آن روزها هنوز در سینه همین جمع کوچک باقی مانده. نه آبرویی ریخت و نه مصلحتی فدا شد. تازه مجرم همیشه شرمنده خودش ماند.... غرض اینکه من کودکم در سیاست. اما کمی مدیریت میدانم، به اندازه خودم البته، ادعای زیادی ندارم. فکر کنم کلا انسجام ملی ایجاد کردن از کسی بر می آید که خودش کمی آن را در ابعاد کوچکتر تجربه کرده باشد. نظریه های مدیریت را کمی بیشتر مرور کن.

آقای رضایی، طبیب اقتصاد بیمار ما، دلسوز ، سالها پیش بنا به توفیقی مطالبی خواندم از مهدی باکری. شیفتگی من از این آدم آنقدری ست که هنوز وقتی اسمش را میشنوم، بی اختیار حسرت لحظه ای دیدنش وجودم را پر می کند. کاش از این مرد بزرگوار کمتر مایه می گذاشتید. آنوقت شاید انتخابم را راحت می کردید.

اما آقای جلیلی خوشرو که تعریف علمتان را از یکی از همکلاسیهایتان که خیلی هم قبولش دارم شنیده ام، شما که سیاست امور خارجه پیامبر را پژوهیده اید و تدریس می کنید، از شما کمی دلهره دارم. یکی از اساتید نازنینتان می گفت سر کلاسش همیشه دیر می رسیدید و با همین لبخند مشهورتان، نظم استاد را نادیده می گرفتید و می نشستید سر کلاس. فکر کنم کلا در مدیریت زمان باید کمی کار کنید. بی تعارف حیف شما که رییس جمهور شوید. به شما به عنوان مشاور رییس جمهور رای میدهم....


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0