وقتی نیست ...


 

صورتش را بين متكا كه از اشك خيس شده بود فرو كرد . نمي خواست صداي هق هقش را كسي بشنود . سومين سالي بود كه بدون او سالگرد تولد مي گرفت . فكر كرد تا سه سال پيش چقدر از به دنيا آمدنش خوشحال بود . چه قدر از زندگي لذت برده بود . چه قدر خوشبخت بود كه او را داشت و با او زندگي مي كرد . اما حالا ... . دلش لك زده بود براي ديدن دوباره او . براي اين كه بنشيند نگاهش كند ، دستهاش را در دست بگيرد و صدايش را بشنود . چشمهاش را بست و او را زير لب صدا زد . هر بار كه اسمش را مي آورد صداي جواب او را مي شنيد . صدا چنان واضح بود كه دلش لرزيد . بي آنكه چشم باز كند گفت «كاش خودت بودي .» و شنيد « خودم هستم . مگر نمي خواستي بيايم . خب آمدم . تولدت مبارك .» خنده تلخي كرد و گفت« دلم مي خواهد دستهايت را لمس كنم .» دستهاي او را روي شانه هاش حس كرد . دستهاي خود او بود . با همان شستي كه پهن تر بود و روي بندهاش تركش داشت . نفس كشيدنش را هم حس كرد . سرش را آورده بود نزديك و زير گوشش زمزمه مي كرد . فکر كرد شايد بتواند او را بياورد پيش خودش و نگه دارد . پیش خودش گفت «اين بار ديگر نمي گذارم برود .» صداي خنده او مستي را از سرش پراند . فهميد كه همين چند لحظه اي را كه پيش آمده بهتر است از دست ندهد . چه قدر گذشت نمي دانست . با صداي اذان بلند شد . چه قدر شاداب بود . احساس مي كرد چند سال جوان تر شده .
آنروز هركس از در وارد مي شد و مي بوسيدش مي گفت «چه قدر ريبا شده اي !» آنروز متولد شده بود و بهترين تولد عمرش را مي گرفت .

مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0