وقتی نیست ...


مجنون هرگز ابله نیست...

 1

داشتی از قصه هایی می گفتی و اینکه چقدر دوست داشته ای بگریی. گفتی خیلی با خودم کلنجار رفتم. شاید بهتم را فهمیدی که گفتی: آخه اگه جلوی چشم دیگران گریه کنی، اونم وقتی توی خیابونی، توی خودت باشی و اشکات بیاد، میگن مجنونه! آخه این صفت مجنون‌هاست....

و چقدر دلم برای مجنونی کردن‌ها تنگ می‌شود. وقتی می‌شنوم حتا تویی که روزگاری رسم مجنون کردن را مشق می‌کردی، حالا پای گریز را برگزیده‌ای.

2

امروز داشتم برای تهیه یک گزارش دنبال گزارش‌های قبلی می‌گشتم. لا به لای آنها نامه‌ای به اشتباه بایگانی شده بود؛ نامه ای بود برای یک مجنون. وقتی خواندمش حال عجیبی داشتم. و عجیب از نظر من یعنی از روزمرگی فاصله گرفتن، یعنی حس زندگی... 

3

یاد روزی افتادم که تو از شنیدن خبر بیماری‌ات آنقدر شوکه بودی که تنها کاری که به ذهنت رسیده بود را انجام داده بودی: تلفن را برداشتی و شماره مرا گرفتی - با اینکه میدانستی وقتی سرکار هستم موبایلم را جواب نمیدهم- نگذاشتی بگویم ... گفتی میخواهم حرف بزنم. و زدی. یکساعت حرف می‌زدی و من می شنیدم. آنقدر غرق شده بودم در حالت صداقت و اضطرابت که حتا فراموش کرده بودم آدمها می‌آیند و می‌روند. اشکم می ریخت بیصدا. نفهمیدی چقدر گریستم چون گهگاه تنها صدای خنده ام را می شنیدی.

وقتی به خودم آمدم که یکی از همکارانم خیره نگاهم می کرد. تا نگاهم به نگاهش افتاد، سری تکان داد و گفت: مجنون! می خندی یا گریه می کنی؟ و پوزخندی زد و رفت... و ندانست مجنونی کردن گاه یعنی پنهان کردن همه حسی که دوست داری ناگفته بماند تا دیگری راحت شود، آرام بگیرد، زنده شود.

 

گاهی چیزی دیگر بودن، قند زندگی است. شاید به خاطر همین از اینکه کسی پیش بینی نشده باشد خوشم می آید. چون آدمها آنقدر فرم زندگی گرفته‌اند که مثل اشیا می‌شود برایشان قانون نوشت. اما تو چیزی دیگری. چون گاهی مجنونی می کنی... بگذار متفاوت بمانی...

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0