وقتی نیست ...


بگذار .... پرواز به آنجا که نشاط است و امیدست ...

 

روبرویش نشستم. ساده به نظر می‌رسید و کمی نگران.

گفتم خودش را معرفی کند. بعد هم از اینکه چطور سر و کارش با ما افتاده و چرا آن لحظه آنجا بود، روبروی ما.

گفت، متین و آرام.

لا به لای این گفتگو، رزومه و فرم تکمیل شده اش را می خواندم. از طرز پر کردن فرم معلوم بود کلیشه ای نیست، اهل فکر است و دستی بر قلم دارد. صداقت حرفها و نوشته هایش به دلم نشست.

زیاد خوانده بود. حالا مدتی بود که می نوشت. خوش نگاه بود و مهمتر انکه زاویه دید داشت. شاید جاهایی از نگاهش با ما فرق هم داشت. بحث کردیم درباره اینکه چقدر نکته سنج فیلم می بیند و این می تواند لذت دیدن را کم کند. پذیرفته بود که با لذت نبیند اما دوست نداشت بدون نگاه ارزشی به چیزها بنگرد. تعصب نداشت اما باورهایی داشت که دوست  داشتنی بودند.

مدتها بود که از این جور آدمها ندیده بودم. دلم شاد بود. برخلاف همیشه به راحتی یک کار را جلویش گذاشتم. احساس کردم ناباورانه نگاهش کرد. خوشحال بودم ابراز احساسش هم عقلانی بود و جز برق نگاهش و لبخند پنهان گوشه لبش چیز دیگری نداشت.

کمی درباره کار صحبت کردیم و قرار شد در اولین لحظه که فکر کرد حالا وقتشه، به ما بگوید با این کار چه خواهد کرد، ایده اش چیست و چگونه می خواهد انجامش دهد.

حس خوبی داشتم از دیدن کسی که خودش آمده بود دنبال چیزی که می خواست، فکر کرده بود برای چیزی که دوستش داشت و برنامه ای برای زندگیش تعریف کرده بود. امیدوارم به اینکه بتواند کارهای درخشانی – و نه صرفاً خوب- انجام دهد.

چند روز قبل از این، دستنوشته دکتر زیبا کلام را درباره افضل، آن دانشجوی ترک فوق العاده و هیجان انگیزی که دلخوشی استاد بود، خوانده بودم. البته در کنار این حس شاد، نگرانی غریب همیشه هست همانطور که شادی با غم. و این بار می خواهم خوش باشد دلم. همیشه استثنا وجود دارد.

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0