وقتی نیست ...


 

دایی‌ حرف خوبی می‌زند. می‌گوید «آدم‌ها آب قلبشان را می‌خورند.»

چند وقتی است مصادیق این سخن حکمت آمیز را به عینه می‌بینم. همکاری داشتم که همیشه ناله داشت. از حرف‌هایش به این اطمینان رسیده بودم که مستاجر است و هزار مشکلات مالی و خانوادگی دیگر. البته بنده بیشتر گوش می‌کردم به این حرف‌ها و چون سئوال و جوابی در کار نبود، به دریافتم اکتفا کرده بودم.

چند وقت پیش، همکاری از محل کار سابقم تماس گرفت. احوال او را پرسیدم. چون می‌دانستم همکارم با او نزدیک است، پرسیدم «مشکلاتش حل شده؟...» و تازه در گفتگوی اخیر دانستم چه کلاه گشادی بر سرم رفته که این خانم حتا دو تا خانه دارد و چه و چه....!

اول کمی از دست خودم دلخور شدم که چرا؟.... این اولین بارم نبود و قطعاً آخرین هم نخواهد بود. خلاصه یاد حرف راضیه افتادم که خوب است گاهی خنگ باشیم و از این دغلبازی آدم‌ها کمی به دور. ما که ضرر نمی‌کنیم.

نقطه مقابل این آدم، همکاری است که دست به خیر است و برای هر هدیه دادنی، پا پیش می‌گذارد و آغازگر است. چند وقت پیش فهمیدم از ان ادمهایی است که حتا اگر کسی غذایش را نخواهد، به او می‌دهد که بتواند ببرد....

آدمی است با قلبی بزرگ و پاک که دعایش گیرایی عجیبی دارد. مناعت طبعش همه را به تواضع وامی‌دارد. شاد است برعکس آن دیگری که تقریبا عبوس می زند. به نظرم همین شادی بزرگترین هدیه آب قلبش است که تازه برای دیگران هم مشربه دارد.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0