وقتی نیست ...


عقل و عشق

1

صبح ها وقتی می خواهم به سر کار بروم قفل در باز است. چون مامان وقتی برایم لقمه می گذارد، قفل در را هم باز می کند که زحمت باز کردنش را هم از دوشم بردارد! هیچ وقت معنی این همه عشق در ذهنم نمی گنجد؛ بی منت.

2

ماه رمضان اما قصه فرق دارد. چون قرار نیست لقمه ای در کار باشد. وقتی می خواستم بروم می دیدم  در قفل است. خنده ام می گرفت. میدانی چرا؟ چون بابا صبح نمازش را مسجد می خواند. اما باز هم وقتی بر می گشت در را قفل می کرد. همیشه فکر می کردم مگر بین نماز صبح تا صبح چقدر فاصله است که چنین می کند؟ او احتیاط می کند. شبها حتما در را قفل می کند برای امنیت. وقتی می خواستم بروم سرکار خنده ام می گرفت که احتیاط چقدر؟

3

امروز کلیدم را جاگذاشته بودم و وقتی برگشتم از بابا کلید گرفتم. با تعجب نگاهم کرد که: مگر صبحی قفل در را برای رفتن باز نکردی؟ پس باید کلید داشته باشی. جواب دادم: نه! گفت: مطمئنی؟ گفتم: بله. مامان صبحها قفل را باز می کند. انگار نقشه اش برآب شده باشد به مامان نگاه کرد و گفت: من مخصوصا صبح بعد از نماز در را قفل می کنم که مریم وقت رفتن اگر کلید را یادش رفته باشد بردارد، قفل در مجبورش کند یادش بیفتد و برگردد بردارد که برگشتنی اگر کسی نبود پشت در نماند. 

حالا دارم به خنده های خودم و به قضاوتم با شرمندگی می نگرم. حالا دارم به عقلی که در کنار عشق بی منت به من خدمت می کند تا راحت زندگی کنم، می نگرم. حالا دارم احساس کوچکی می کنم....مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0