وقتی نیست ...


ذکر شب

آرزویم را در گوشت می گویم:‌ شوق و رغبت را از من نگیر...


مریم برادران

اسیران خاک...

یکی از فیلمهای اثرگذار در زندگیم green line یا همان دالان سبز است... همیشه به جان کافی فکر میکنم؛ مردی که از درد دیگران رنج میبرد و سعی میکرد رنجشان را کاهش دهد هرچند این درد به او افزوده میشد... در نهایت رفت... 

یکی از کتابهای اثرگذار زندگیم جاناتان مرغ دریایی است؛ مرغی که از بین مرغان دیگر به جای قناعت به خوردن آشغالها و روزمرگی، پرواز را برگزید و بعد دست مرغهای دیگر را گرفت هرچند بهشت هدیه اش بود اما آسایش را در اوج گرفتن مرغهای دیگر دید.

همیشه فکر میکنم آدمهای بزرگ مثل شهدا تا دنیا دنیاست در بهشت نخواهند آرمید هرچند گفته میشود در آنجا غم نیست. آنها تا قیامت در بهشت نخواهند آرمید چون جنسشان این نیست... آرامششان به آرامش اهالی زمین گره خورده... فرای زمان و مکان اند اما چشمشان به زمین دوخته شده. نه که دلبسته باشند، دل نگرانند؛ دل نگران آدمها که می توانند اوج بگیرند اما گرفتارند به خود، به دنیا... 

این گاهی غم را دوتا می کند: نیستند و جایشان خالیست، کاری برای آسایش شان از دست ما غفلت زدگان برنمی آید...


مریم برادران

دوست باش رفیق...

آدمیزاده است دیگر؛ بهش بر می‌خورد.

آدمیزاده است دیگر؛ گاهی دوست دارد قهر کند و کسی نازش را بکشد.

آدمیزاده است دیگر؛ گاهی دوست دارد کناره بگیرد تا خلأش حس شود و تو بروی سراغش.

آدمیزاده است دیگر؛ ... دست ساز خدایی که این چیزها را در نهاد او قرار داده است. نمی دانم اگر آدمیزاده ای از آدمیزاده دیگر برید و دیگری به روی خودش نیاورد و باز رفت سراغ آدمیزاده‌ی بریده و دوست شد، آیا خدای سازنده او، دوستش خواهد داشت؟ دوست تر خواهد شد؟

 

اما یادت باشدها، من هم آدمیزاده ام...

 


مریم برادران

درخت شانس

فیلم بید مجنون را نشان داد. شاید سومین باری است که می بینم. دوستش دارم. هرچند باز هم مثل همیشه فراموشش خواهم کرد. اما بگذار تذکر باشد؛ اینکه هر لحظه شاید همان فرصت دوباره ای است که اگر به دیده عقل نگریسته نشود، با چشم هوی و هوس به باد می رود. 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0