وقتی نیست ...


تو ...

 

لیلی من، آسمان را دیده ای که سینه اش را روزها به خورشید آراسته و شب ها به ماه؟ خورشید همیشه هست، حتی در تاریکی شب. نور ماه هم از اوست. دل من برای تو اینچنین است؛ همیشه با منی، در آشکار و پنهانم، در تاریک و روشنای گوشه گوشه دلم.


مریم برادران

 

بعضی در سختی رفقای خوبی هستند و در شادی رقبایی سخت.

بعضی در شادی همراهانی دوست داشتنی اند و در سختی گوشه گیرانی ساکت.

بعضی چنان دوست هستند که در شادی و غم می شود رویشان حساب کرد بدون آنکه توقعی داشته باشی. زیاد نیستند اما هستند. همین کافیست. همین که بدانی هستند...


مریم برادران

وطن


مریم برادران

مع العسر یسری

او آدم خوش طینتی است. همه چیز انگار برایش ساده است. سهل گیر است بر دیگران.  قبلا شنیده بودم می گویند "او بچه پر رو است". اما وقتی به او نزدیک شدم دیدم صداقت و صراحتش این برچسب را بر او چسبانده است. وقتی ناراحتی کسی را می بیند نصیحتش می کند که چقدر این دنیا بی ارزش است. برایم شخصیت جالبی دارد. این مدت به نظرم می رسید باید دلیلی بر این آرامش داشته باشد. تا اینکه فهمیدم از یک بیماری سخت که دو سال عمرش را با آن سر کرده و مرگ را به چشم دیده رهیده است. می گوید آن دو سال نگاهم را به دنیا تغییر داد....

این روزها فکر می کنم چقدر می تواند در سختی آسانی باشد...

 


مریم برادران

در هر حالت عاشق باش...

عشق یعنی استقامت برای به دست آوردن

عشق یعنی مسئولیت پذیری در هنگام داشتن

عشق یعنی خوب زندگی کردن در هنگام نداشتن 

عشق یعنی شکر کردن در هنگام از دست دادن


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0