وقتی نیست ...


مجلس شانزدهم

 

خداوند به ابراهیم فرمود: ای ابراهیم محبوبترین آفریدگانم نزد تو کیست؟ عرض کرد: حبیب تو محمد.
فرمود: او را بیشتر دوست داری یا خویش را؟
عرض کرد: او را بیشتر از خویش دوست دارم.
فرمود: فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خویش را؟
عرض کرد: فرزند محمد را بیشتر دوست دارم.
فرمود: آیا سر بریده فرزند محمد به دست ستمکاران دردناکتر است یا قربانی شدن فرزندت به دست تو و در راه فرمانبرداری از من؟
عرض کرد: بریده شدن سر او دردناک تر است.
پس آن هنگام خداوند وحی کرد که به اندازه بزرگداشت حسین در نزد تو پاداش قربانی نمودن فرزندت را به تو ارزانی داشتم.

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 263


مریم برادران

مجلس پانزدهم

 

زکریا از پروردگارش پرسید چرا چون نام چهارتن از پنج تن را میگویم آرامش می یابم ولی نام حسین اشک از دیدگانم جاری میکند و ناله از نهادم برمیخیزد؟ 
خداوند او را از ماجرا آگاه کرد و زکریا سه روز از مسجد بیرون نرفت و پیوسته گریست و چنین مرثیه کرد: پروردگارا بر من پسری عطا کن و او را در پیری من روشنی چشمم قرار ده و مرا شیفته او کن پس آنگاه سوگوار فرزندم کن آنسان که حبیب خویش محمد را سوگوار حسین ساختی.
پس خداوند یحیی را به او ارزانی داشت و زکریا را سوگوار فرزندش یحیی ساخت.

کتاب  امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 212-213 با تلخیص


مریم برادران

مجلس چهاردهم

چوپانی گوسفندان اسماعیل را میچراند. روزی چوپان به آن حضرت خبر داد چند روزی است گوسفندان از آب رودخانه فرات نمی نوشند!
حضرت علت را از خدا پرسید. خطاب آمد از گوسفندان بپرس. اسماعیل از گوسفندان پرسید چرا آب این رودخانه را نمی نوشید؟ گفتند شنیده ایم که یکی از فرزندانت به نام حسین که فرزند محمد است در کنار این رود تشنه کشته میشود و ما از فرط غم و اندوهش از این آب نمی نوشیم.

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 210


مریم برادران

مجلس سیزدهم

 

حضرت در حال نماز بود. مرد بیابانگردی پیش رویش ایستاد و گفت: هرکه به تو امیدوار شد و حلقه در تو را کوبید ناامید نشد.
چون حسین نمازش را به پایان برد به خانه اش درآمد و چهارهزار سکه طلا در ردایش پیچید و با حجب و حیا از میان در به مرد داد و فرمود: از کمی آن عذر میخواهم و بدان نسبت به تو مهربانیم...
مرد گریست. حسین پرسید: آیا مقدار سکه کم است؟
گفت: نه. از آن میگریم که چگونه روزی خاک دستهای بخشنده ترا فراخواهد گرفت؟
... و چگونه است حال او وقتی دردمندانه بر بالین قاسم فرمود: بر عمویت سخت گران است که تو او را به یاری بخوانی و نتواند جوابت دهد یا آنگاه جواب دهد که دیگر سودی برای تو نبخشد.

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 188-189


مریم برادران

مجلس دوازدهم

 

بنابر دین اسلام باید انسان نیک اخلاق و نیک صفت را بزرگ داشت هرچند کافر باشد؛ از این روی خداوند به موسی وحی نمود سامری را نکش چون او انسان بخشنده و گشاده دستی بود. و جبرییل بر پیامبر نازل شد که یکی از اسیران کافر را نکش چرا که او به گرسنگان غذا میداد. 
اگر انسان نیک صفتی مورد اهانت قرار گیرد دلها به درد می آید... 
اینک اگر صفات و ویژگیهای حسین را بنگری و به مصیبتهای آن حضرت نظر افکنی تطابق صفات و مصیبتهای آن حضرت تو را اندوهگین میسازد و اشک از دیدگانت فرو می ریزد.

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 186 با اندکی تلخیص


مریم برادران

مجلس یازدهم

 

امام در هفت موقعیت استغاثه نمود:
* نخست هنگامی که لشگر حضرت با لشگر عمر سعد رویارو شد. در این هنگام فرشته پیروزی برفراز سر حضرت فرود آمد ولی حسین دیدار خداوند را بر پیروزی بر دشمنان برگزید. پس برای اتمام حجت سخنانی فرمود که یارانش برای فدا نمودن جان خویش بر دیگری پیشی میگرفت.
* استغاثه دوم هنگامی بود که کار بر او سخت شد چرا که کشته شدن یاران و پریشانی زنان و کودکان را میدید و سوزناکانه فریاد برآورد: آیا کسی هست این پریشانی را از ما دور سازد؟ و زنان را برانگیخت که آهنگ او کنند...
* حضرت تنها راهی میدان نبرد شد... بر چپ و راست نگریست و هیچ کس را ندید جز پیکرهای به خون خفته یاران و خاندانش و پشت سر زنان و فرزندان... و فریاد غمباری برآورد: آیا فردیادرسی هست که بخاطر خدا به فریاد ما برسد؟... و به شیون زنان برگشت و فرمود: آرام باشید تا دشمنان شاد نشوند، همانا گریستن ها در پیش است...
* دادخواهی غریبانه حسین رنجی در امام سجاد پدید آورد که از بستر برخاست و شمشیری برداشت و کشان کشان به سوی میدان رفت... و حسین فرمود: ام کلثوم او را بگیر و نگذار گام در میدان نهد تا زمین از نسل آل محمد خالی نماند...
* و با پیکری زخمی بر زمین افتاده بود چنان غمبار که دو کودک برای فریادرسی از خیمه ها به سوی او شتافتند. یکی دختری بود که به شمشیر شقاوت هانی بن ثبیت به شهادت رسید و دیگری عبداله بن حسن یازده ساله که دست از بدنش جدا کردند و به شهادت رسید.
* و مصیبت سخت تر آن بود که زینب به سوی عمر سعد رفت تا از او یاری خواهد که عمر سعد با شنیدن سخن غمبار او که "اباعبداله را میکشند و تو نگاه میکنی؟" گریست چنانکه اشک از محاسنش میچکید!
* رنج و مصیبت به اوج رسید و هفتمین دادخواهی حسین روی داد. صدای حسین با کلمات خاص و شیوه خاص و در حالتی خاص به سختی بلند شد و چنان مظلومانه بود که نه تنها حاضران بلکه همه موجودات و همه آفریدگان به تکاپو افتادند و همه اهل عالم در آسمانها و زمین ها و در میان آنها به لرزه درآمد و هرموجودی از قرارگاهش بیرون آمد و عرش عظیم و آنچه پیرامونش بود آنچه در عرش بود و آنچه در فرازش و در میانه اش، همگی به تکاپو افتادند و اجزای بهشت و هرکه در بهشت بود و دوزخ و هرکه در دوزخ بود و هر آنچه دیدنی بود و نادیدنی؛ همگی به لرزه درآمد...

و امام حسین اینگونه بود؛ از شیخ جعفر شوشتری، با اندکی تلخیص ص 344-349


مریم برادران

مجلس دهم

 

به راستی که از سوی پروردگارت فرامین بسیاری صادر شده است که انجامش برعهده تست. پس از این چند روز دنیا عالم برزخ را پیش رو داری که عذابهای الهی در آن عالم چه دشوار و سهمگین است.
برحذر باش؛ که پس ازعالم برزخ به صحرای محشر گام خواهی نهاد و عظیم ترین و سهمگین ترین فرمان الهی در قیامت صادر خواهد شد. 
اما با توسل جستن به حسین میتوان خطابات الهی را به خوبی انجام داد و جریان خطابهای تکوینی خداوند را آسان نمود و خطابهای عذاب آور الهی را دور ساخت...

کتاب امام حسین اینگونه بود، از شیخ جعفر شوشتری، ص 161


مریم برادران

مجلس نهم

 

به گاه تولد حسین خداوند پنج وحی فرستاد:
* به رضوان- کلیددار بهشت- وحی کرد آراستگی بهشت و بوی خوشش کرامت و بخششی است به سبب ولادت حسین
* به حوریان وحی کرد خویش را بیارایند و به گرامیداشت ولادت به دیدار یکدیگر بروند و ندای سبحان الله والحمدلله والله اکبر برآورند.
* به جبرییل وحی کرد همراه هزار گروه فرشتگان سوار اسبهای سپید و زرین مملو از در و یاقوت و سرنیزه هایی از نور فرود آیند و به پیامبر تبریک بگویند... و پس از آن تسلیت شهادت به دست امتش...
* به جبرییل وحی کرد من نام او را حسین نهادم... 
و جبرییل برای حسین در گاهواره اش زمزمه کنان لالایی میخواند...

کتاب امام حسین اینگونه بود، شیخ جعفر شوشتری، ص 139-140 با اندکی تلخیص


مریم برادران

مجلس هشتم

 

خداوند چهارنوع آب به آن حضرت عطا فرمود:
1.  آب کوثر برای رفع عطش او و یاران شهیدش که هنگام افتادن بر خاک سیراب نمود و سوگواران حسین که روز تشنگی بزرگ خواهند نوشید.
2. آب حیات که در بهشت با قطره های اشکهایی که برای حضرت فروریخته شده آمیخته و شیرین تر میگردد.
3. اشک چشمها که او کشته اشکهاست.
4. آب گوارا که دوستداران آن حضرت چون بنوشند او را یاد کنند...

و او از حقوق چهارگانه خویش درباره آب بازداشته شد:
1. پس به راستی همه مردم در استفاده از آب و علف و گیاهان باهم شریکند...
2. به خاطر حق حیات اگر جان حیوان اهلی یا غیر آن در خطر باشد و آب اندک، باید برای نماز تیمم کرد و آب را به حیوان داد.
3. حضرت مردم کوفه را هنگام خشکسالی در صفین و قادسیه و رویارویی با لشگر حر سیراب ساخت.
4. و فرات... بخشی از هدیه های خدا به مادرش فاطمه بود به هنگام ازدواج با علی...

کتاب امام حسین اینگونه بود، ترجمه الخصائص الحسینیه، از شیخ جعفر شوشتری، با اندکی تلخیص ص 130-132


مریم برادران

مجلس هفتم

 

پیامبر حسین را هنگام بازی با کودکان در میدان مدینه دید و در برابر نگاههای بیشمار مردم به سوی او رفت و دستان مبارکش را گشود و در همان حال حسین شروع به دویدن در میدان کرد و پیامبر نیز در پی او دوید و چون پیامبر او را گرفت یک دست در زیر چانه و دست دیگرش را بر پشت سرش قرار داد و دهان بر دهان او گذاشت و او را پیاپی بوسید و فرمود من از حسینم  و حسین از منست و خدا دوست دارد آنکس را که حسین را دوست دارد.
و روزی کودکی را دید که در راه نشسته است. او را در آغوش گرفت و مورد مهر بسیار قرار داد. چون سبب این کار را پرسیدند فرمود: من او را دوست دارم او فرزندم حسین را دوست دارد. خود دیدم او خاک پای حسین را برداشت و بر صورت نهاد و جبرییل مرا آگاه کرد که او در واقعه عاشورا از یاران حسین خواهد بود.

کتاب امام حسین اینگونه بود، ترجمه الخصائص الحسینیه، از شیخ جعفر شوشتری، ص 118-119


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0